Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1) sporządza akty notarialne;

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

2) sporządza poświadczenia; - własnoręczności podpisu; - zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

3) doręcza oświadczenia;

4) spisuje protokoły;

5) sporządza protesty weksli i czeków;

6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.